Ik heb vaak gebeden: “Heer, hier ben ik; zend mij!”
Beschikbaarheid opent de hemel

Wat heeft christelijk Nederland nodig? Wat mij betreft geeft God de gave van de honger vrij. Een verlangen naar een doorbraak van het Koninkrijk der Hemelen in onze levens en kerken. Het verlangen naar God zelf, en niet in de eerste plaats naar zijn zegeningen.

Door: Hans Maat

Een mooi voorbeeld is koning David, die in zijn tijd de rijkste gast van de toenmalige bewoonde wereld was en waar Gods zalving vanaf droop. Hoewel hij alles heeft, is dit ook de man die biddend roept: ‘God, ik ben zo ellendig, arm en behoeftig’. Hij had iets van de geestelijke gezindheid die leidde tot de noodzakelijke doorbraken in de vervulling van Gods plan.

‘Groei vindt soms onder het grondoppervlak plaats terwijl de boer slaapt’

Teleurstelling, scepticisme en schroom
Ooit werkte ik heel erg hard, overigens doe ik dat nog wel, maar was ik teleurgesteld over de geestelijke vrucht en de effecten van mijn werk. Dat duurde tot het moment dat ik mij meer bewust werd van Gods spreken en de kracht van het gebed. Ik zag al snel daarna iemand wonderlijk tot geloof komen. Ik zag ook mensen genezen. Ik zag voorziening, en bevrijding van gebondenheid en zonde. In theorie heb ik altijd geweten dat dit mogelijk was, maar het zat gewoon niet in mijn praktijk en ik vond het helemaal niet terug in onze traditionele kerken, waarvan ik er misschien wel duizend heb bezocht. Ondanks de inspanningen van vernieuwingsbewegingen voor mijn tijd. Ik raakte opgebrand en ontmoedigd, al weet ik dat God ook zegen brengt die wij niet altijd opmerken en dat groei soms onder het grondoppervlak plaatsvindt terwijl de boer slaapt.

Wat mij zeker niet hielp om te bewegen in het bijzondere of bovennatuurlijke, was mijn eigen scepticisme en innerlijke schroom. Ik was ook bang voor charismatische uitwassen waarin mensen konden worden gemanipuleerd en beschadigd. Maar goed, mijn verlangen naar meer was groter dan mijn angst voor excessen. Immers, ik had me vele jaren gegeven aan tal van kerkelijke activiteiten en projecten die vast heel goed waren, maar ik ervoer geen vermenigvuldiging en groei, zag geen genezing en bevrijding en ervoer niet in sterke mate Gods leiding en kracht.

De gave van de honger
Velen zullen dit wellicht herkennen. Je houdt van Jezus, je leest in je Bijbel, gaat naar de kerk en je probeert er gewoon het beste van te maken. Ik hield ook van Jezus maar als ik dan in de Bijbel las, dan zuchtte ik: Heer, dit zijn ongewone dingen die geen plek hebben in mijn gewone bestaan. Dit is niet de realiteit waar ik in leef en ik wil zo graag dat dit verandert. Het begint met de gave van de honger, zoals ik maar ben gaan noemen. Gods gave van honger en dorst naar meer van Hem leidde tot een ontmoeting met Hem en Hij gaf mij Zijn gave: kracht, bekwaamheid en bevoegdheid om deze dingen te doen die de Here Jezus en de apostelen deden.

Beschikbaarheid
Mijn gave aan Hem was er ook en dat kun je in één woord benoemen: beschikbaarheid. Het lijkt een beetje op Jesaja 6 waarin God zei: ‘Wie zal ik zenden?” en waarop Jesaja riep van de aarde naar de hemel: Hier ben ik Heer, zend mij. Zoiets heb ik zelf ook meermalen gebeden en ik ontdekte dat beschikbaar zijn om Gods werk te doen, de hemel opent.

‘Wat betekent het, dat Hij door de Geest in je woont?’

Beschikbaar zijn is een risicovolle bezigheid. Ik wil beschikbaar zijn en neem gelovig risico om mensen aan te spreken of te profeteren of te bidden voor een zieke. In en buiten de kerk. Ik neem het risico om een beweging op te bouwen in de oude denominatie die de PKN is. God doet zijn deel en brengt de herstellende kracht en vrede op de persoon voor wie je bidt of spreekt. God brengt de mensen bijeen die ook hongerig zijn naar geestelijke vernieuwing. God legt ons de woorden in de mond als wij preken of spreken en bepaalt de thema’s. God bepaalt de plannen die we maken en leidt ons naar de mensen die voor ons kunnen werken. Natuurlijk is het een proces en leren we stap voor stap. Het is voor ons allemaal een hoge roeping om te wandelen met de Geest en we maken ook fouten en leren daarvan.

Mijn verlangen is dat wij deze levensstijl normaal gaan vinden en dat we dit niet reserveren voor bijzonder geroepen personen op podia en kansels. Dat je als lezer opnieuw beseft dat de Heilige Geest in jou woning heeft gemaakt en Hij met je is. Wat betekent het, dat Hij door de Geest in je woont? Het betekent dat wij wandelen door de Geest en door Hem worden geleid zoals Galaten 5:16 ons zegt.

Ons is genade gegeven
Door de Geest is ons de genade gegeven om op een heel ander niveau te leven dan de mensen  zonder Hem. We hebben liefde, bewogenheid en gezag ontvangen om deze wereld te veranderen naar het beeld van Jezus. Een mooie definitie van genade is dat wij de kracht van God ontvangen om de wil van God te doen. Ja, laten we op zoek gaan naar het centrum van Gods wil en daar ontdekken dat God veel meer kan en wil doen dan wij vragen of beseffen. Is dat niet geweldig en een avontuur? Dat is mijn beste advies voor elke kerkenraad die het goede zoekt voor de gemeente. Dat is het beste wat je kunt doen als je organisatie in een crisis komt. Dat is het beste wat je kunt doen als voorganger of kerkelijk werker, als ondernemer, bestuurder of dokter, als bejaardenverzorgster of leerkracht: Heer, openbaar mij Uw wil en breng mij in het centrum van uw wil. Het centrum is als het oog van een orkaan, daar is vrede en rust en de diepe overtuiging dat je het goede doet. Wat als we dat niet doen? Als we ons laten regeren door angst voor achterbannen, onze financiële middelen of de status quo? Dan zie ik geen toekomst voor onszelf, onze kerken en christelijke organisaties. Dan zal het evangelie van het koninkrijk zich niet uitbreiden in onze samenleving.

Ten diepste vraag ik je of je verlangt naar geestelijke volwassenheid en meer van God in jouw bestaan. Van de recent overleden pedagoog prof. dr. Wim ter Horst, een erudiet man met een zeer gelovige kijk op ouderschap, leerde ik dit: ‘Vuur ontstaat alleen door vuur.’ Hij bedoelde dat wij iets zien wat onze jonge mensen misschien nog niet zien. Geloof is natuurlijk een gave van de Heilige Geest maar dat geloof moet wel worden gezocht, mag werkelijk worden gevonden en vervolgens ben je beschikbaar om het uit te delen.

‘Hoe houd je de fakkel van geloof brandend? Hoe geef je de fakkel door aan nieuwe generaties?’

De fakkel doorgeven
Hoe houd je de fakkel van geloof brandend? Hoe geef je de fakkel door aan nieuwe generaties? Op het komende Vernieuwingsfestival op Hemelvaartsdag zullen wij dit uitleggen en praktiseren. Met alle generaties samen. Kom met je hele familie en neem opa, oma en de kinderen en jongeren mee. Ik wens ieder die honger heeft Psalm 107: 8 en 9 toe:

Laten zij de HEER loven om Zijn trouw,
om Zijn wonderen aan mensen verricht,
wie dorst had, gaf Hij te drinken,
wie honger had, volop te eten.